Disyorkan, 2021

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif

Penyelidikan adalah alat yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan dan menyemai stok pengetahuan tentang sesuatu dan seseorang. Dalam bidang pemasaran, perniagaan, sosiologi, psikologi, sains & teknologi, ekonomi, dan lain-lain terdapat dua cara standard untuk menjalankan penyelidikan, iaitu penyelidikan kualitatif atau penyelidikan kuantitatif. Walaupun penyelidikan kualitatif bergantung kepada naratif lisan seperti data lisan atau bertulis, penyelidikan kuantitatif menggunakan pemerhatian logik atau statistik untuk membuat kesimpulan.

Dalam penyelidikan kualitatif, hanya terdapat beberapa kes bukan perwakilan yang digunakan sebagai sampel untuk membangunkan pemahaman awal. Tidak seperti penyelidikan kuantitatif di mana sejumlah kes perwakilan yang mencukupi diambil kira untuk mengesyorkan tindakan akhir.

Terdapat perdebatan yang tidak berkesudahan, yang penyelidikan lebih baik daripada yang lain, jadi dalam artikel ini, kita akan memberi penjelasan mengenai perbezaan antara penyelidikan kualitatif dan kuantitatif.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPenyelidikan kualitatifPenyelidikan Kuantitatif
MaknaPenyelidikan kualitatif adalah kaedah penyelidikan yang membangunkan pemahaman tentang ilmu manusia dan sosial, untuk mencari cara orang berfikir dan merasa.Penyelidikan kuantitatif adalah kaedah penyelidikan yang digunakan untuk menghasilkan data berangka dan fakta keras, dengan menggunakan teknik statistik, logik dan matematik.
AlamHolistikKhususnya
PendekatanSubjektifObjektif
Jenis penyelidikanExploratoryKemungkinan besar
PenaakulanInduktifDeduktif
PensampelanMaksudnyaRawak
DataLisanBoleh diukur
SiasatanBerorientasikan prosesBerorientasikan hasil
HipotesisDiciptaDiuji
Elemen analisisPerkataan, gambar dan objekData berangka
ObjektifUntuk meneroka dan menemui idea yang digunakan dalam proses yang sedang berjalan.Untuk mengkaji hubungan sebab dan akibat antara pembolehubah.
KaedahTeknik tidak berstruktur seperti wawancara mendalam, perbincangan kumpulan dll.Teknik berstruktur seperti tinjauan, soal selidik dan pemerhatian.
KeputusanMembangunkan pemahaman awalMengesyorkan tindakan akhir

Definisi Penyelidikan Kualitatif

Penyelidikan kualitatif adalah salah satu yang memberikan pandangan dan pemahaman tentang masalah masalah. Ia adalah kaedah penyelidikan yang tidak berstruktur dan penyelidikan yang mengkaji fenomena yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan penyelidikan kuantitatif. Walaupun, ia menghasilkan idea atau hipotesis untuk penyelidikan kuantitatif kemudian.

Penyelidikan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang tingkah laku manusia, pengalaman, sikap, niat dan motivasi, berdasarkan pemerhatian dan tafsiran, untuk mengetahui cara orang berfikir dan merasa. Ini adalah satu bentuk penyelidikan di mana penyelidik memberi lebih banyak berat kepada pandangan para peserta. Kajian kes, teori asas, etnografi, sejarah dan fenomenologi adalah jenis penyelidikan kualitatif.

Definisi Penyelidikan Kuantitatif

Penyelidikan kuantitatif adalah satu bentuk penyelidikan yang bergantung kepada kaedah sains semulajadi, yang menghasilkan data berangka dan fakta-fakta yang keras. Ia bertujuan untuk mewujudkan hubungan sebab dan akibat antara dua pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah matematik, pengiraan dan statistik. Penyelidikan ini juga dikenali sebagai penyelidikan empirikal kerana ia boleh diukur secara tepat dan tepat.

Data yang dikumpulkan oleh penyelidik boleh dibahagikan kepada kategori atau dimasukkan ke pangkat, atau dapat diukur dari segi ukuran pengukuran. Graf dan jadual data mentah boleh dibina dengan penyelidikan kuantitatif bantuan, menjadikannya lebih mudah bagi penyelidik untuk menganalisis hasilnya.

Perbezaan Utama Antara Penyelidikan Kualitatif Dan Kuantitatif

Perbezaan antara penyelidikan kualitatif dan kuantitatif disediakan dengan jelas berdasarkan alasan berikut:

 1. Penyelidikan kualitatif adalah kaedah penyelidikan yang membangunkan pemahaman tentang ilmu manusia dan sosial, untuk mencari cara orang berfikir dan merasa. Kaedah penyelidikan saintifik dan empirikal yang digunakan untuk menghasilkan data berangka, dengan menggunakan teknik statistik, logik dan matematik dipanggil penyelidikan kuantitatif.
 2. Penyelidikan kualitatif bersifat holistik sementara penyelidikan kuantitatif adalah khusus.
 3. Penyelidikan kualitatif mengikuti pendekatan subjektif kerana penyelidik terlibat secara intim, sedangkan pendekatan penyelidikan kuantitatif adalah objektif, kerana penyelidik tidak terlibat dan cuba untuk tepat pemerhatian dan analisis topik untuk menjawab penyelidikan.
 4. Penyelidikan kualitatif adalah penerokaan. Berbanding dengan penyelidikan kuantitatif yang konklusif.
 5. Pemikiran yang digunakan untuk mensintesis data dalam penyelidikan kualitatif adalah induktif sedangkan dalam hal penyelidikan kuantitatif penalaran adalah deduktif.
 6. Penyelidikan kualitatif didasarkan pada persampelan purposive, di mana saiz sampel kecil dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep sasaran. Sebaliknya, penyelidikan kuantitatif bergantung pada persampelan rawak; di mana sampel perwakilan besar dipilih untuk mengekstrapolasikan hasilnya kepada seluruh penduduk.
 7. Data lisan dikumpulkan dalam penyelidikan kualitatif. Sebaliknya, dalam data kuantitatif data yang boleh diukur dikumpulkan.
 8. Siasatan dalam penyelidikan kualitatif adalah berorientasikan proses, yang bukan dalam hal penyelidikan kuantitatif.
 9. Elemen yang digunakan dalam analisis penyelidikan kualitatif ialah kata-kata, gambar, dan objek manakala penyelidikan kuantitatif adalah data berangka.
 10. Penyelidikan Kualitatif dijalankan dengan tujuan meneroka dan menemui idea yang digunakan dalam proses yang sedang berjalan. Bertentangan dengan penyelidikan kuantitatif tujuannya adalah untuk meneliti hubungan sebab dan akibat antara pembolehubah.
 11. Akhir sekali, kaedah yang digunakan dalam penyelidikan kualitatif adalah wawancara mendalam, kumpulan tumpuan, dan sebagainya. Sebaliknya, kaedah menjalankan kajian kuantitatif adalah wawancara dan pemerhatian terstruktur.
 12. Penyelidikan kualitatif membangunkan pemahaman awal manakala penyelidikan kuantitatif mengesyorkan tindakan akhir.

Video: Kualitatif Vs Kuantitatif Penyelidikan

Kesimpulannya

Satu penyelidikan yang ideal adalah satu, yang dilakukan dengan mempertimbangkan kedua-dua kaedah, bersama-sama. Walaupun, terdapat beberapa bidang tertentu yang memerlukan hanya satu jenis penyelidikan yang bergantung kepada maklumat yang diperlukan oleh penyelidik. Walaupun penyelidikan kualitatif cenderung untuk menafsirkan, penyelidikan kuantitatif adalah konkrit.

Top