Disyorkan, 2023

Pilihan Editor

Perbezaan Antara T-test dan Z-test

Ujian T merujuk kepada ujian hipotesis univariat berdasarkan statistik t, di mana min diketahui, dan varians populasi dianggarkan dari sampel. Sebaliknya, Z-test juga merupakan ujian univariat yang berdasarkan pengagihan biasa standard.

Secara ringkas, hipotesis merujuk kepada anggapan yang akan diterima atau ditolak. Terdapat dua prosedur ujian hipotesis, iaitu ujian parametrik dan ujian bukan parametrik, di mana ujian parametrik adalah berdasarkan fakta bahawa pembolehubah diukur pada skala selang, sedangkan dalam ujian bukan parametrik, yang sama diandaikan untuk diukur pada skala ordinal. Kini, dalam ujian parametrik, terdapat dua jenis ujian, ujian t dan ujian z.

Artikel ini akan memberi anda pemahaman mengenai perbezaan antara ujian T dan ujian Z secara terperinci.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganUjian TZ-test
MaknaUjian T merujuk kepada jenis ujian parametrik yang digunakan untuk mengenal pasti, bagaimana cara dua set data berbeza dari satu sama lain apabila varians tidak diberikan.Ujian Z menyiratkan ujian hipotesis yang menentukan sama ada cara dua dataset berbeza dari satu sama lain apabila varians diberikan.
BerdasarkanPengagihan t-pelajarPengagihan biasa
Varians pendudukTidak diketahuiDikenali
Saiz sampelKecilBesar

Definisi T-test

Ujian t ialah ujian hipotesis yang digunakan oleh penyelidik untuk membandingkan cara penduduk untuk pembolehubah, dikelaskan ke dalam dua kategori bergantung kepada pembolehubah selang kurang daripada. Lebih tepatnya, ujian t digunakan untuk meneliti bagaimana cara diambil dari dua sampel bebas adalah berbeza.

Ujian T mengikuti pengagihan t, yang bersesuaian apabila saiz sampel adalah kecil, dan sisihan piawai populasi tidak diketahui. Bentuk pengedaran t sangat dipengaruhi oleh tahap kebebasan. Tahap kebebasan membayangkan bilangan pemerhatian bebas dalam satu set pemerhatian.

Andaian ujian T :

  • Semua titik data adalah bebas.
  • Saiz sampel adalah kecil. Secara amnya, saiz sampel melebihi 30 unit sampel dianggap besar, sebaliknya kecil tetapi tidak kurang daripada 5, untuk menggunakan ujian t.
  • Nilai sampel akan diambil dan direkodkan dengan tepat.

Statistik ujian adalah:


x ialah nilai sampel
s ialah sisihan piawai sampel
n adalah saiz sampel
μ ialah min populasi

Ujian t pasangan : Ujian statistik yang digunakan apabila kedua-dua sampel bergantung dan pemerhatian berpasangan diambil.

Definisi Z-test

Ujian Z merujuk kepada analisis statistik univariat yang digunakan untuk menguji hipotesis bahawa proporsi dari dua sampel bebas adalah sangat berbeza. Ia menentukan setakat mana titik data jauh daripada min dari set data, dalam sisihan piawai.

Penyelidik mengamalkan ujian z, apabila perbezaan populasi diketahui, pada dasarnya, apabila terdapat saiz sampel yang besar, varians sampel dianggap lebih kurang sama dengan varians populasi. Dengan cara ini, ia dianggap diketahui, walaupun pada kenyataannya hanya data sampel yang tersedia dan begitu ujian normal boleh digunakan.

Andaian ujian Z :

  • Semua pemerhatian sampel adalah bebas
  • Saiz sampel mestilah lebih daripada 30.
  • Pengagihan Z adalah normal, dengan min sifar dan varians 1.

Statistik ujian adalah:


x ialah nilai sampel
σ ialah sisihan piawai penduduk
n adalah saiz sampel
μ ialah min populasi

Perbezaan Kekunci Antara T-test dan Z-test

Perbezaan antara ujian-t dan ujian-z boleh ditarik dengan jelas berdasarkan alasan-alasan berikut:

  1. Ujian t boleh difahami sebagai ujian statistik yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis sama ada cara dua populasi berbeza dari satu sama lain atau tidak apabila sisihan piawai tidak diketahui. Sebaliknya, ujian Z ialah ujian parametrik, yang digunakan apabila sisihan piawai diketahui, untuk menentukan, jika cara kedua-dua dataset berbeza antara satu sama lain.
  2. Ujian t didasarkan pada pengagihan t-Pelajar. Sebaliknya, ujian z bergantung pada andaian bahawa pengedaran cara sampel adalah normal. Kedua-dua pengagihan t-pelajar dan pengedaran normal kelihatan sama, kerana kedua-duanya adalah simetri dan berbentuk loceng. Walau bagaimanapun, mereka berbeza dalam erti kata bahawa dalam pengagihan t, terdapat ruang yang kurang di tengah dan lebih banyak di ekor.
  3. Salah satu syarat penting untuk mengadaptasi ujian t adalah bahawa varians populasi tidak diketahui. Sebaliknya, varians populasi harus diketahui atau diasumsikan diketahui jika berlaku ujian z.
  4. Ujian Z digunakan apabila saiz sampel adalah besar, iaitu n> 30, dan ujian t adalah sesuai apabila saiz sampel adalah kecil, dalam erti kata bahawa n <30.

Kesimpulannya

Oleh itu, uji-t dan ujian-z adalah ujian hampir sama, tetapi syarat untuk aplikasi mereka berbeza, bermakna ujian-t adalah sesuai apabila saiz sampel tidak melebihi 30 unit. Walau bagaimanapun, jika lebih daripada 30 unit, z-ujian mesti dilakukan. Begitu juga, ada syarat-syarat lain, yang membuat jelas bahawa ujian yang akan dilakukan dalam keadaan tertentu.

Top