Disyorkan, 2022

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Korelasi dan Regresi

Korelasi dan Regresi adalah dua analisis berdasarkan taburan multivariate. Pengagihan multivarian digambarkan sebagai pengagihan pelbagai pembolehubah. Korelasi digambarkan sebagai analisis yang membolehkan kita mengetahui persatuan atau ketiadaan hubungan antara dua pembolehubah 'x' dan 'y'. Di akhir yang lain, analisis regresi, meramalkan nilai pembolehubah bergantung berdasarkan nilai yang diketahui pembolehubah bebas, dengan mengandaikan bahawa hubungan matematik purata antara dua atau lebih pembolehubah.

Perbezaan antara korelasi dan regresi adalah salah satu soalan biasa dalam temu bual. Tambahan pula, ramai orang menderita kekaburan dalam memahami kedua-dua mereka. Oleh itu, baca sepenuhnya artikel ini untuk memahami dengan jelas tentang kedua-dua ini.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganKorelasiRegresi
MaknaKorelasi adalah ukuran statistik yang menentukan hubungan bersama atau persatuan dua pembolehubah.Regresi menerangkan bagaimana pembolehubah bebas bersamaan dengan pembolehubah bergantung.
PenggunaanUntuk mewakili hubungan linear antara dua pembolehubah.Untuk memuatkan garis yang terbaik dan menganggarkan satu pembolehubah berdasarkan pembolehubah lain.
Pemboleh ubah yang bergantung dan bebasTiada bezaKedua-dua pembolehubah adalah berbeza.
MenunjukkanKoefisien korelasi menunjukkan sejauh mana dua pemboleh ubah bergerak bersama.Regresi menunjukkan kesan perubahan unit dalam pembolehubah yang diketahui (x) pada pemboleh ubah yang dianggarkan (y).
ObjektifUntuk mencari nilai berangka yang menyatakan hubungan antara pembolehubah.Untuk menganggarkan nilai pemboleh ubah rawak berdasarkan nilai pemboleh ubah tetap.

Definisi Korelasi

Hubungan korelasi adalah gabungan dua perkataan 'Co' (bersama) dan hubungan (sambungan) antara dua kuantiti. Korelasi adalah ketika, pada masa kajian dua pembolehubah, diperhatikan bahawa perubahan unit dalam satu pemboleh ubah akan dibalas oleh perubahan yang setara dalam pemboleh ubah yang lain, iaitu langsung atau tidak langsung. Atau, pembolehubah dikatakan tidak keterlaluan apabila pergerakan dalam satu pemboleh ubah tidak berjumlah pergerakan dalam pembolehubah lain dalam arah tertentu. Ini adalah teknik statistik yang mewakili kekuatan sambungan antara pasangan pembolehubah.

Korelasi boleh menjadi positif atau negatif. Apabila kedua pemboleh ubah berpindah ke arah yang sama, iaitu peningkatan dalam satu pemboleh ubah akan menghasilkan kenaikan yang sama dalam pembolehubah yang lain dan sebaliknya, maka pembolehubah dianggap berkorelasi positif. Sebagai contoh : keuntungan dan pelaburan.

Sebaliknya, apabila kedua pemboleh ubah berpindah ke arah yang berbeza, sedemikian rupa sehingga peningkatan dalam satu pemboleh ubah akan menyebabkan penurunan pemboleh ubah yang lain dan sebaliknya, Keadaan ini dikenali sebagai korelasi negatif. Sebagai contoh : Harga dan permintaan sesuatu produk.

Ukuran korelasi diberikan seperti di bawah:

  • Koefisien korelasi momen Produk Karl Pearson
  • Pekali korelasi pangkat Spearman
  • Gambar rajah
  • Pekali penyimpangan serentak

Definisi Regresi

Teknik statistik untuk menganggarkan perubahan dalam variabel bergantung kepada metrik disebabkan perubahan dalam satu atau lebih pembolehubah bebas, berdasarkan hubungan matematik purata antara dua atau lebih pembolehubah dikenali sebagai regresi. Ia memainkan peranan penting dalam banyak aktiviti manusia, kerana ia adalah alat yang kuat dan fleksibel yang digunakan untuk meramalkan peristiwa masa lalu, sekarang atau masa depan berdasarkan peristiwa masa lalu atau sekarang. Sebagai contoh : Atas rekod masa lalu, keuntungan masa depan perniagaan boleh dianggarkan.

Dalam regresi linear yang sederhana, terdapat dua pembolehubah x dan y, di mana y bergantung kepada x atau katakan dipengaruhi oleh x. Di sini y dipanggil sebagai bergantung, atau pembolehubah kriteria dan x adalah pembolehubah bebas atau prediktor. Barisan regresi y di x dinyatakan sebagai di bawah:

y = a + bx

di mana, a = malar,
b = pekali regresi,
Dalam persamaan ini, a dan b ialah dua parameter regresi.

Perbezaan Utama Antara Korelasi dan Regresi

Mata yang diberikan di bawah, menerangkan perbezaan antara korelasi dan regresi secara terperinci:

  1. Satu ukuran statistik yang menentukan perhubungan atau persatuan dua kuantiti dikenali sebagai Korelasi. Regresi menerangkan bagaimana pembolehubah bebas bersamaan dengan pembolehubah bergantung.
  2. Korelasi digunakan untuk mewakili hubungan linear antara dua pembolehubah. Sebaliknya, regresi digunakan untuk menyesuaikan garis terbaik dan menganggarkan satu pembolehubah berdasarkan pembolehubah lain.
  3. Dalam korelasi, tidak ada perbezaan antara pembolehubah bergantung dan bebas iaitu korelasi antara x dan y adalah sama dengan y dan x. Sebaliknya, regresi y pada x adalah berbeza daripada x pada y.
  4. Korelasi menunjukkan kekuatan persatuan di antara pembolehubah. Sebaliknya, regresi mencerminkan kesan perubahan unit dalam pembolehubah bebas pada pemboleh ubah bergantung.
  5. Korelasi bertujuan untuk mencari nilai berangka yang menyatakan hubungan antara pembolehubah. Tidak seperti regresi yang matlamatnya adalah untuk meramalkan nilai-nilai pemboleh ubah rawak berdasarkan nilai-nilai pemboleh ubah tetap.

Kesimpulannya

Dengan perbincangan di atas, adalah jelas, bahawa terdapat perbezaan besar antara kedua konsep matematik ini, walaupun kedua-dua ini dikaji bersama. Korelasi digunakan apabila penyelidik ingin tahu sama ada pemboleh ubah yang dikaji dikaitkan atau tidak, jika ya maka apakah kekuatan persatuan mereka. Koefisien korelasi Pearson dianggap sebagai korelasi terbaik. Dalam analisis regresi, hubungan fungsi antara dua pembolehubah ditubuhkan untuk membuat unjuran masa depan pada peristiwa.

Top