Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Susut Nilai dan Pelunasan

Susutnilai dan pelunasan kedua-duanya bertujuan untuk mengurangkan nilai aset tahun demi tahun, tetapi ia bukan satu dan perkara yang sama. Perbezaan di antara keduanya mesti dihargai. Menulis aset ketara untuk tempoh tersebut disebut sebagai susut nilai, manakala proses penulisan aset tetap tidak ketara adalah pelunasan .

Aset tetap merujuk kepada aset, yang manfaatnya dinikmati selama lebih daripada satu tempoh perakaunan. Aset tetap boleh menjadi aset tetap ketara atau aset tetap tak ketara. Nilai aset tetap cenderung berkurang dari masa ke masa. Sebagaimana konsep yang sepadan, bahagian aset yang digunakan untuk mencipta pendapatan, perlu dipulihkan pada tahun kewangan, agar sesuai dengan perbelanjaan untuk tempoh tersebut. Dan untuk tujuan ini, susut nilai dan pelunasan digunakan, atas aset tetap.

Oleh itu, ambil bacaan artikel yang diberikan di bawah ini, yang menerangkan perbezaan antara susut nilai dan pelunasan secara terperinci.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganSusut nilaiPelunasan
MaknaSusut nilai adalah teknik yang digunakan mengukur penurunan nilai aset disebabkan oleh umur, haus dan lusuh atau sebarang sebab teknikal lain.Pelunasan adalah satu kaedah untuk memperuntukkan jumlah yang boleh disusutnilai sepanjang hayat aset tetap yang tidak ketara.
Standard Perakaunan MemimpinAS - 6 untuk SusutnilaiAS - 26 untuk Aset Tidak Ketara
Terpakai padaAset Ketara Bukan semasa seperti jentera, kenderaan, komputer dll.Aset Ketara Tidak Ketara seperti hak cipta, paten, muhibah dan lain-lain
Tujuan
Untuk membiayai kos aset sepanjang tahun hayatnya.Untuk memanfaatkan kos aset sepanjang tahun hayatnya.
KaedahTalian Lurus, Mengurangkan Baki, Anuiti, Jumlah tahun, dan lain-lain.Talian Lurus, Mengurangkan Imbangan, Anuiti, Peningkatan Imbangan, Peluru dll.
Jenis PerbelanjaanBukan TunaiBukan Tunai

Definisi Susutnilai

Teknik yang digunakan untuk menentukan kerugian dalam nilai aset ketara tetap jangka panjang yang disebabkan oleh penggunaan, haus dan lusuh, umur atau perubahan dalam keadaan pasaran dikenali sebagai susut nilai. Aset ketara tetap jangka panjang bermaksud aset yang dimiliki oleh syarikat selama lebih dari tiga tahun, dan mereka dapat dilihat & disentuh. Susutnilai dicaj sebagai perbelanjaan modal terhadap hasil yang dijana daripada aset semasa tahun iaitu konsep sepadan.

Bagi tujuan pengiraan susut nilai, kos aset diambil kira, dari mana nilai salvage ditolak, dan jumlah yang diperoleh dibahagi dengan anggaran bilangan tahun hayat mengikut Kaedah Penyusutan Lurus. Kini, jumlah yang diperolehi dicaj sebagai perbelanjaan setiap tahun dalam Akaun Untung Rugi dan pada masa yang sama ditolak daripada nilai aset dalam Kunci Kira-kira. Nilai Salvage bermaksud nilai yang diperolehi apabila aset itu dijual semula pada akhir hayatnya.

Terdapat dua cara susut nilai yang sangat popular iaitu Kaedah Talian Lurus dan Kaedah Nilai Diturunkan (Mengurangkan Kaedah Keseimbangan). Sesuatu organisasi boleh memilih sebarang kaedah susut nilai, tetapi ia harus digunakan secara konsisten pada setiap tahun kewangan. Jika sesebuah organisasi mahu mengubah kaedah susut nilai, maka kesan retrospektif akan diberikan. Sebarang lebihan atau defisit yang timbul disebabkan perubahan dalam kaedah susut nilai akan didebitkan atau dikreditkan ke akaun keuntungan & kerugian mengikut mana-mana yang berkenaan.

Definisi Pelunasan

Pelunasan adalah satu kaedah untuk mengukur kerugian dalam nilai aset tidak ketara tetap jangka panjang disebabkan oleh peredaran masa, untuk mengetahui tentang penurunan nilai mereka dikenali sebagai pelunasan. Aset tak ketara tetap jangka panjang adalah aset yang dimiliki oleh entiti selama lebih dari tiga tahun, tetapi ia tidak wujud dalam bentuk materialnya seperti perisian komputer, lesen, francais, dll. Begitu juga, seperti susut nilai, jumlah pelunasan juga ditunjukkan pada bahagian aset Lembaran Imbangan sebagai pengurangan dalam aset tak ketara.

Pelbagai kaedah pelunasan diberikan seperti Talian Lurus, Mengurangkan Imbangan, Peluru, dan sebagainya. Kos aset dikurangkan dengan nilai sisa, maka ia dibahagikan dengan jumlah hayatnya yang dijangkakan, amaun yang diperolehi adalah jumlah pelunasan, ini adalah kaedah garis lurus.

Terdapat kes-kes apabila pelunasan itu dicaj dalam jumlah sekali gus, iaitu pada tahun di mana aset tidak ketara diperolehi, yang tidak betul, kerana faedah daripada aset itu akan diterima dalam masa yang lama jadi ia harus dibahagikan kepada kehidupan daripada aset, kaedah ini dikenali sebagai Kaedah Bullet. Kadang-kadang corak untuk mengenakan pelunasan juga diberikan di mana amaun tersebut dikenakan setiap tahun mengikut kadar yang berpatutan.

Pelunasan tidak dikenakan sebagai perbelanjaan ke atas aset yang dihasilkan secara dalaman atau aset yang mempunyai tempoh hayat tidak terhingga.

Perbezaan utama antara susut nilai dan pelunasan

Perbezaan utama antara susut nilai dan pelunasan adalah seperti di bawah:

  1. Teknik yang digunakan untuk mengira nilai dikurangkan aset ketara dikenali sebagai Susut Nilai. Pelunasan adalah langkah untuk mengira nilai yang dikurangkan daripada aset tak ketara.
  2. Susutnilai terpakai kepada aset ketara iaitu aset yang wujud dalam bentuk fizikal seperti loji dan jentera, kenderaan, komputer, perabot, dan lain-lain. Sebaliknya, Pelunasan terpakai atas aset tak ketara iaitu aset yang wujud dalam bentuk bukan fizikal seperti royalti, hak cipta, komputer perisian, kuota import, dan lain-lain
  3. Objektif utama penyusutan adalah untuk memperuntukkan kos aset ke atas hayat berguna yang diharapkan. Tidak seperti pelunasan, yang memberi tumpuan kepada mengambil kira jumlah kos aset berbanding hayat bergunanya.
  4. Kaedah untuk mengira susut nilai ialah Jalur Lurus, Mengurangkan Imbangan, Anuiti, dan sebagainya. Sebaliknya, kaedah untuk mengira pelunasan adalah Talian Lurus, Mengurangkan Imbangan, Anuiti, Bullet, dan lain-lain.

Kesimpulannya

Susutnilai dan Pelunasan biasanya bersamaan dengan satu-satunya perbezaan ialah susut nilai terpakai untuk tangibles manakala pelunasan terpakai kepada tidak ketara. Kedua-duanya adalah perbelanjaan modal bukan kewangan dan oleh itu ditunjukkan di sisi aset Lembaran Imbangan sebagai pengurangan nilai aset berkenaan. Walau bagaimanapun, kedua-dua istilah ini ditadbir oleh piawaian perakaunan yang berbeza

Top