Disyorkan, 2020

Pilihan Editor

Perbezaan Antara Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Pengurusan

Perakaunan, merujuk kepada proses rakaman, pengklasifikasian dan ringkasan dalam segi kewangan, urusniaga perniagaan dan peristiwa dan tafsiran hasilnya. Ia digunakan oleh entiti untuk menjejaki transaksi kewangan mereka. Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Pengurusan adalah dua cabang perakaunan. Perakaunan kewangan menekankan tentang memberi pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan syarikat kepada pelbagai pihak.

Sebaliknya, perakaunan pengurusan bertujuan menyediakan maklumat kualitatif dan kuantitatif kepada para pengurus, untuk membantu mereka dalam membuat keputusan dan dengan itu memaksimumkan keuntungan. Petikan artikel ini dibuat untuk membantu anda mempelajari perbezaan yang signifikan antara perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan.

Carta Perbandingan

Asas untuk PerbandinganPerakaunan kewanganPengurusan Perakaunan
MaknaPerakaunan Kewangan adalah sistem perakaunan yang memberi tumpuan kepada penyediaan penyata kewangan sebuah organisasi untuk menyediakan maklumat kewangan kepada pihak yang berminat.Sistem perakaunan yang memberikan maklumat yang relevan kepada pengurus untuk membuat dasar, pelan dan strategi untuk menjalankan perniagaan dengan berkesan dikenali sebagai Perakaunan Pengurusan.
Adakah wajib?YaTidak
MaklumatMaklumat kewangan sahaja.Maklumat monetari dan bukan kewangan
ObjektifMemberi maklumat kewangan kepada orang luar.Untuk membantu pengurusan dalam perancangan dan proses membuat keputusan dengan menyediakan maklumat terperinci mengenai pelbagai perkara.
FormatTertentuTidak ditentukan
Tempoh masaPenyata Kewangan disediakan pada akhir tempoh perakaunan yang biasanya satu tahun.Laporan-laporan itu disediakan mengikut keperluan dan keperluan organisasi.
PenggunaPihak dalaman dan luaranHanya pengurusan dalaman.
LaporanLaporan yang dirangkumkan mengenai kedudukan kewangan organisasiLaporan lengkap dan terperinci mengenai pelbagai maklumat.
Penerbitan dan pengauditanDiperlukan untuk diterbitkan dan diaudit oleh juruaudit berkanunTidak diterbitkan dan tidak diaudit oleh juruaudit berkanun.

Definisi Perakaunan Kewangan

Perakaunan Kewangan adalah sistem perakaunan yang berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan bagi pihak luar seperti pemiutang, pemegang saham, pelabur, pembekal, pemberi pinjaman, pelanggan, dan lain-lain. Ia adalah bentuk perakaunan yang paling murni di mana penyimpanan dan pelaporan kewangan yang betul data dilakukan, untuk memberikan maklumat yang relevan dan material kepada penggunanya.

Perakaunan Kewangan adalah berdasarkan kepada pelbagai andaian, prinsip dan konvensyen seperti kebimbangan, materiality, matching, realisasi, konservatisme, konsistensi, akrual, kos sejarah, dll. Penyata kewangan terdiri daripada Lembaran Imbangan, Penyata Pendapatan dan penyata aliran tunai yang disediakan mengikut garis panduan yang disediakan oleh undang-undang yang berkaitan.

Biasanya, pernyataan berdasarkan perakaunan kewangan disediakan untuk satu tahun perakaunan, untuk membolehkan pengguna membuat perbandingan mengenai kedudukan kewangan, keuntungan dan prestasi syarikat dalam tempoh tertentu. Bukan sahaja pihak luar tetapi pengurusan dalaman juga mendapat maklumat untuk peramalan, perancangan, dan membuat keputusan.

Definisi Perakaunan Pengurusan

Perakaunan Pengurusan, juga dikenali sebagai Perakaunan Pengurusan adalah perakaunan bagi para pengurus yang membantu pengurusan organisasi untuk merumuskan dasar dan peramalan, perancangan dan pengendalian operasi bisnis sehari-hari organisasi. Kedua-dua maklumat kuantitatif dan kualitatif ditangkap dan dianalisis oleh perakaunan pengurusan.

Kawasan fungsional perakaunan pengurusan tidak terhad kepada menyediakan maklumat kewangan atau kos sahaja. Sebaliknya, ia mengeluarkan maklumat berkaitan dan material dari perakaunan kewangan dan kos untuk membantu pengurusan dalam belanjawan, menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan sebagainya. Perakaunan boleh dilakukan mengikut keperluan pengurusan, iaitu mingguan, bulanan, suku tahunan, dll. dan tidak ada format yang ditetapkan berdasarkan laporannya.

Perbezaan Utama Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Pengurusan

Perkara-perkara berikut menerangkan perbezaan utama antara perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan:

 1. Perakaunan Kewangan adalah cawangan perakaunan yang menjejaki semua maklumat kewangan entiti. Perakaunan Pengurusan ialah cawangan perakaunan yang merekod dan melaporkan kedua-dua maklumat kewangan dan bukan kewangan entiti.
 2. Pengguna perakaunan kewangan adalah pengurusan dalaman syarikat dan pihak luar manakala pengguna perakaunan pengurusan hanya pengurusan dalaman.
 3. Perakaunan kewangan akan dilaporkan secara terbuka manakala Perakaunan Pengurusan adalah untuk penggunaan organisasi dan oleh itu ia sangat sulit.
 4. Hanya maklumat kewangan yang terkandung dalam perakaunan kewangan. Sebaliknya, perakaunan pengurusan mengandungi maklumat monet dan bukan kewangan seperti bilangan pekerja, kuantiti bahan mentah yang digunakan dan dijual, dan lain-lain.
 5. Perakaunan Kewangan dilakukan dalam format yang ditetapkan, sedangkan tiada format yang ditetapkan untuk Perakaunan Pengurusan.
 6. Perakaunan Kewangan memberi tumpuan kepada menyediakan maklumat mengenai fungsi perniagaan entiti kepada penggunanya, manakala Perakaunan Pengurusan memberi tumpuan kepada penyediaan maklumat untuk membantu mereka dalam menilai prestasi dan merangka rancangan untuk masa depan.
 7. Perakaunan Kewangan kebanyakannya dilakukan untuk tempoh tertentu, yang biasanya satu tahun. Sebaliknya, perakaunan pengurusan dilakukan mengikut keperluan pihak pengurusan pada suku tahunan, setengah tahun, dan sebagainya.
 8. Perakaunan kewangan adalah satu kemestian untuk mana-mana syarikat untuk tujuan pengauditan. Sebaliknya, perakaunan pengurusan adalah sukarela, kerana tiada pengeditan dilakukan.
 9. Maklumat perakaunan kewangan diperlukan untuk diterbitkan dan diaudit oleh juruaudit berkanun. Tidak seperti perakaunan pengurusan, yang tidak memerlukan maklumat untuk diterbitkan dan diaudit, kerana ia hanya untuk penggunaan dalaman.

Kesamaan

 • Digunakan oleh Pengurusan Dalaman.
 • Penilaian Prestasi.
 • Cawangan Perakaunan.
 • Membentangkan kedudukan entiti.

Kesimpulannya

Perakaunan dan Perakaunan Kewangan adalah sangat penting, sebenarnya, mereka membantu organisasi dalam pelbagai cara. Oleh kerana perakaunan kewangan membantu dalam penyimpanan rekod yang betul bagi transaksi yang banyak dan perbandingan prestasi dua tempoh entiti atau di antara kedua entiti itu, manakala perakaunan pengurusan membantu dalam menganalisis prestasi, membuat strategi, mengambil keputusan yang berkesan dan penyediaan dasar untuk masa depan.

Top